خانواده درمانی در خانه

برای خانواده ها

موضوع چیست؟
warning

مشکلات در خانواده شما وجود دارد؟ و شما نمی توانید به دور از خانه؟ در خانواده مبتنی بر خانه درمانگران درمان به خانه شما آمده است. آنها به شما و خانواده خود کمک کند. شما می توانید در مورد مشکلات خود را به آنها صحبت کنید. وقت خود را برای هر یک از شما. همچنین برای فرزند شما. و آنها شما را به آنچه شما می توانید انجام دهید.

با این موضوعات کارمندان اینجا آشنایی دارند:

 • کودک در شرایط اضطراری
 • تربیت

چه کاری باید انجام دهی؟
warning

گزارش به اداره رفاه جوانان و بپرسید که چگونه شما می توانید این کمک را دریافت کنید. و اینکه آیا هزینه آن چیزی برای شما. سپس شما می توانید در اینجا تماس یا ارسال ایمیل.

به کجا می توانی مراجعه کنی؟

 • آقای Lütfi Aglamaz
  تلفن: 030 84 85 67 09
  فاکس: 030 84 85 66 18
  ایمیل:
 • خانم Cornelia Jaß
  تلفن: 030 84 85 67 09
  فاکس: 030 84 85 66 18
  ایمیل:

اطلاعات بیشتر را کجا در اینترنت پیدا می کنی؟

به چه زبانی به تو کمک می شود؟

 • Deutsch

کجا این کمک را دریافت می کنی؟

Standort Berlin-Kreuzberg
Riemannstraße 6
10961 Berlin

یک پیشنهاد از:

رسیدگی به موارد ثبت شده آخرین بار در 22.12.2015

آیا اشتباهی را پیدا کردی؟

برای ما پیغام بفرست