مشاوره برای دختران در خشونت های جنسی

برای دختران

موضوع چیست؟
warning

آیا شما کسی جنسی مورد آزار و اذیت یا مورد تجاوز قرار می؟ یا می ترسید که کسی شما را آزار جنسی؟ در مشاوره شما را به آنچه اتفاق افتاده است. حتی اگر شما فقط یک سوء ظن است. کارکنان با دقت گوش دهید. سپس شما به دنبال یک راه حل. و یا آنها فقط وجود دارد برای شما.

با این موضوعات کارمندان اینجا آشنایی دارند:

  • تجاوز
  • آزار جنسی

چه کاری باید انجام دهی؟

تلفنی تماس بگیر و یک وقت ملاقات هماهنگ کن. یا یک ایمیل ارسال کن. تو همچنین می توانی یک نامه بنویسی.


نام این کمک نزد عرضه کننده: Mädchenberatung

به کجا می توانی مراجعه کنی؟

  • تلفن: 030 28 24 42 7
    ایمیل:

اطلاعات بیشتر را کجا در اینترنت پیدا می کنی؟

به چه زبانی به تو کمک می شود؟

  • Deutsch

اطلاعات بعدی

کجا این کمک را دریافت می کنی؟

Dircksenstraße 47
10178 Berlin

یک پیشنهاد از:

چه زمانی می توانی مراجعه کنی؟

دوشنبه:
سه شنبه:
پنج شنبه:

رسیدگی به موارد ثبت شده آخرین بار در 24.05.2017

آیا اشتباهی را پیدا کردی؟